کتابخانه ی عمومی آیت اله فیاضی روستای نیر

ورود شما را به این وبلاگ گرامی می داریم.

آرشیو

تاریخ: 1395/07/11 ساعت: 15:00

1-ارائه کارت ملی یا شناسنامه 

2-تکمیل فرم تقاضای عضویت 

3-یک قطعه عکس جهت اسکن 

4-پرداخت مبلغ ۱۵۰۰ تومان به عنوان هزینه عضویت یکساله 

 

ساعات فعالیت کتابخانه: 

همه روزه از ساعت ۱۳/۳۰الی ۱۸/۳۰ (به جز تعطیلات رسمی)  

شیفت اعضاء 

آقایان : روزهای زوج 

بانوان : روزهای فرد. 

شماره تماس:  36357625