کتابخانه ی عمومی آیت اله فیاضی روستای نیر

ورود شما را به این وبلاگ گرامی می داریم.

آرشیو

تاریخ: 1395/04/06 ساعت: 16:55

 

امیر کوچه های شب،شب از تو شرم می کند  

گلوی سرد چاه را،دم تو گرم می کند...